PRZEDSZKOLE - REKRUTACJA 2018/2019

Drodzy Rodzice! Ruszyło postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019. Postępowanie rekrutacyjne dzieci, które mają rozpocząć uczęszczanie do naszej placówki odbywa się na podstawie„wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola" wraz z załącznikami.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać i składać w terminie: 26.02.2018 do 09.03.2018 r.

Można będzie je pobrać w placówce lub ze strony internetowej w zakładce "DO POBRANIA".

Wnioski należy składać u dyrektora przedszkola w okresie od: 26.02.2018 r. do 9.03.2018 r. w godzinach 8:00 - 16:00.Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie na podstawie 2 grup kryteriów:

A. Ustawowych:

 • Wielodzietność (3-je dzieci i więcej)
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców
 • Niepełnosprawność obojga rodziców,
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • Spełnianie kryteriów musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

B. Lokalnych:

 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tego samego przedszkola – 10 pkt.
 • Rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie roczne zeznanie podatkowe o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku:
  • gdy zrobili to oboje – 20 pkt.
  • gdy jedno z rodziców – 10 pkt
 • Kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadza gospodarstwo lub działalność gospodarczą:
  • w przypadku obojga rodziców – 6 pkt,
  • w przypadku jednego rodzica – 3 pkt,
 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do innego przedszkola, punktu przedszkolnego, żłobka lub klubu dziecięcego – 5 pkt,
  Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2005 r. poz. 1518 z pózn. zm.) – 4 pkt.

Zasady postępowania rekrutacyjnego :

 • Postępowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca,
 • Przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Piastowa
 • Rodzic ma prawo złożyć wniosek do 3 – ech przedszkoli określając przedszkole pierwszego wyboru, drugiego wyboru, trzeciego wyboru.
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
 • Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami , dyrektor przedszkola przeprowadza postepowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szk. poprzedzającego rok szkolny.

 

 • ul. Warszawska 39,
  05-820 Piastów

Przedszkole

Żłobek